حجت بن الحسن (عج)
  • بررسی تطبیقی مهدویت

    بررسی تطبیقی مهدویت

    کتاب پیش رو نوشته ای جامع و همه جانبه با نگاه تطبیقی میان شیعه و سنی است. نویسنده دیدگاه دانشمندان اسلامی را درباره این موضوع بررسی کرده و این عقیده را به عنوان یک باور اسلامی و نه شیعی معرفی نموده است.