تاریخ انتشار خبر: 26 آذر 1391 - ساعت 10:21:36
سه كاهن

سه كاهن

اين كه در اين دوران چهار ساله چه گذشته است وپيامبر با چه مشكلاتي مواجه شده است را كمتر خوانده وشنيده ايم. ماجراي كتاب به سه كاهن جورواجور برمي گرد وتلاش آنها براي رسيدن به پيامبر.رمان سه كاهن كه از تراوشات قلمي نويسنده عزيز كشورمان مجيد قيصري مي باشد به اين مقطع ار رندگي پيامبر پرداخته است.

شب خوبي را با اين كتاب به سر بردم.شناخت ما از زندگي كودكي پيامبر به همين بسنده مي شود كه پيامبر در دوره شير خوارگيش را در قبيله بني سعد گذرانده است وتوسط بانويي به نام حليمه دايگي شده است همين وبس.

اين كه در اين دوران چهار ساله چه گذشته است وپيامبر با چه مشكلاتي مواجه شده است را كمتر خوانده وشنيده ايم. ماجراي كتاب به سه كاهن جورواجور برمي گرد وتلاش آنها براي رسيدن به پيامبر.

رمان سه كاهن كه از تراوشات قلمي نويسنده عزيز كشورمان مجيد قيصري مي باشد به اين مقطع ار رندگي پيامبر پرداخته است.

براي من كه تجربه شيرني بود خواندن اين كتاب صدوهشتاد وچند صفحه اي.به نظرم يكي از كارهاي خوبي كه در اين رمان اتفاق افتا دالبته اتفاق جديدي هم نبوده است چينش كلمات در 62فصل است.اين فصلهاي زياد باعث ميشد كه خستگي براي من ايجاد نشود چراكه مدام فضاها تغيير مي كرد واز يكنواختي در متن جلوگيري ميشد.

روايت داستان بصورت سوم شخص زاويه ديد بيروني روايت شده بود.طراحي كتاب هم به سان ديگر كتابهاي عصرداستان داراي نوآوري هاي فوق العاده اي بود ومقدار ريادي هم ترغيب كننده به خريد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]