تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1391 - ساعت 00:32:25
خوشه های خشم

خوشه های خشم

خوشه های خشم در سال 1939 منتشر شد و زیاد به مذاق سرمایه دارن و زمین داران آمریکا خوش نیامد. این کتاب برای مدتی توی آمریکا ممنوع شد، ولی بدلیل حقیقت گویی و هم دردی با قشر پائین جامعه، جای خودش را باز کرد و خواننده های زیادی یافت.

جاد پسر ارشد خانواده‌ای کشاورز است که در پی نزاع، کسی را به ضرب بیل کشته و بعد از سه سال حبس با دادن تعهد به دیدن خانواده اش می‌رود. او در راه با کشیشی به نام کیزی  ـ که دیگر کشیش نیست ـ آشنا می‌شود . با رسیدن به خانه با حقیقت تلخی روبرو می‌شود. تراکتور و صنعت، گریتینگ، زندگی اهالی و خانواده را به کل زیر و رو کرده و آنها را آواره‌ی دیاری دیگر..

خوشه های خشم در سال 1939 منتشر شد و زیاد به مذاق سرمایه دارن و زمین داران آمریکا خوش نیامد. این کتاب برای مدتی توی آمریکا ممنوع شد، ولی بدلیل حقیقت گویی و هم دردی با قشر پائین جامعه، جای خودش را باز کرد و خواننده های زیادی یافت.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]