تاریخ انتشار خبر: 28 آذر 1391 - ساعت 03:10:25
بی وتن

بی وتن

بی وتن را از سری رمانهایی میدانم که علاقه مندان به شناخت غرب باید حتما آن را بخوانند.جوانی مسلمان که از خاستگاه سنتی اش فاصله جغرافیایی گرفته است وهنوز سر در هوای همان سنت خود دارد.البته بهتر است بگوییم دوست دارد که در سنت باقی باشد.داستان این رمان داستان بسیاری از ماست در جغرافیای سنتی مان والبته در هوای دنیای نو.

کتاب بی وتن
نویسنده رضا امیر خانی
نشرعلم

بی وتن را از سری رمانهایی میدانم که علاقه مندان به شناخت غرب باید حتما آن را بخوانند.جوانی مسلمان که از خاستگاه سنتی اش فاصله جغرافیایی گرفته است وهنوز سر در هوای همان سنت خود دارد.البته بهتر است بگوییم دوست دارد که در سنت باقی باشد.داستان این رمان داستان بسیاری از ماست در جغرافیای سنتی مان والبته در هوای دنیای نو.

زیستن در مکانی که علقه های سنتی از اصلی ترین علقه هاست والبته زیست کنونی در شرایطی غیر از علقه ها اتفاق می افتد.

جوان به ینگه دنیا رسیده بسیار شبیه جوان ساکن در سنت است با این تفاوت که آن سفر کرده در مکانی وارد می شود غیر از مکان سابق.اشتراک این دوجوان در زمانه مشترک این دو است.این هردو در زمانه می زیند که بساط سنتها برچیده شده ویا لا اقل در حال برچیده شدن است .

 

جوان ینگه دیده را بسیار شبیه" خودها"یافتم.سوالات چقدر قریب است برایمان وندانستنها وحیرتها چه قریب تر.

 

ارمیا همان ماییم  با این تفاوت که مکانمان فرق می کند ولی هوایمان،آسمانمان،زمان وزمانه مان چه شبیه همند.

 

برای کسانی که علاقه دارند غرب شناسی کنند کتابی بس خواندنی است.البته با اصالت اقتصادی که در این رمان مشهود است که دیدگاه خوبی در سازه اصلی وآرخه جهان غرب است مقداری زاویه دارم چرا که از نظر من عرفی شدن وسر تافتن از دین آرخه اصلی جهان غربی است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]