تاریخ انتشار خبر: 28 آذر 1391 - ساعت 01:19:46
حکایت بیداری

حکایت بیداری

این کتاب شامل حکایت هایی است کوچک و خواندنی از زندگانی آقانجفی است. تجربه های عرفانی، خاطرات سیاسی و حکایت های شیرین، فصل های این کتاب داستانی را تشکیل می دهند.

حکایت بیداری

«حکایت بیداری» عنوان کتابی است که به مجموعه حکایت های از زندگانی آقانجفی می­پردازد.

این حکایت شامل حکایت هایی است کوچک و خواندنی که به قلم محمود فروزبخش نوشته شده است. تجربه های عرفانی، خاطرات سیاسی و حکایت های شیرین، فصل های این کتاب داستانی را تشکیل می دهند. ابعاد گوناگون مبارزات این مرجع دینی، باعث تنوع در موضوعات حکایت ها شده است.

نویسنده : محمود فروزبخش

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]