تاریخ انتشار خبر: 04 دي 1391 - ساعت 14:35:20
دود پشت تپه

دود پشت تپه

عزیز شالی را که مادرش برای عروسشان ؛شیرین عیدی گرفته است برای شال اندازی می برد.زندگی در حال وهوایی روستایی توام با صفا وصمیمیت در حال جریان است تا اینکه صدای انفجاری شنیده می شود وهمه چیز دگرگون می شود...

دود پشت تپه

محمد رضا بایرامی

نشر قدیانی

اهالی روستای تلخ رود از توابع سراب (منطقه ای که در بسیاری از آثار استاد بایرامی ردپایی از آن قابل مشاهده است)در تدارک جشن نوروز هستند.عزیز شالی را که مادرش برای عروسشان ؛شیرین  عیدی گرفته است برای شال اندازی می برد.زندگی در حال وهوایی روستایی توام با صفا وصمیمیت در حال جریان است تا اینکه صدای انفجاری شنیده می شود وهمه چیز دگرگون می شود...

شخصیت پردازی وروند داستان ومحتوی با هم هماهنگ است .شخصیتهای اصلی وفرعی داستان به خوبی قابل شناسایی است.

این کار از کارهای خوب استاد بایرامی است.از این نویسنده توانای کشورمان کتابهایی همچون مردگان باغ سبز وآتش به اختیارو...به زیور طبع آراسته شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]