تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 05:02:40
دیلماج

دیلماج

از رمانهای جذاب تاریخی که در چند صفحه اول کتاب گمان می کنی که با یک کتاب مستند تاریخی مواجهی .هر قدر صفحات بیشتر ورق می کند تازه متوجه هنر نمایی نویسنده کتاب میشوی.

دیلماج
حمید رضا شاه آبادی
نشر افق

از رمانهای جذاب تاریخی  که در چند صفحه اول کتاب گمان می کنی که با یک کتاب مستند تاریخی مواجهی .هر قدر  صفحات بیشتر ورق می کند تازه متوجه هنر نمایی نویسنده کتاب میشوی.استفاده از قالب مستند برای مطرح کردن رمان کاریست که در چند سال اخیر توسط حسن بیگی ومجید قیصری وموذنی وشاه آبادی به نیکویی مورد استفاده قرار گرفته است.در دیلماج  سفری آغاز میشود به سالهای حکومت قاجار وایام منتهی به دوره مشروطه.

 

داستان در مورد فردی به نام میرزا یوسف است که در مورد او روایتهای گوناگونی مطرح شده است.در مذمت و مدحت سخنان گوناگونی مطرح شده است.

 

به بهانه سفر این فرد به فرنگ داستان به شخصیت میرزا ملکم خان گره میخورد و حرفهای خوبی در مورد او به میان می آید.تاریخ ایران چه باستان ان و چه اسلام آن پر است از ایده هایی که سرپنجه نویسندگان خوبمان را میبوسد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]