تاریخ انتشار خبر: 06 دي 1391 - ساعت 05:15:43
درآمدی بر فلسفه علم

درآمدی بر فلسفه علم

این کتاب از سری کتابهای آموزشی در مورد فلسفه علم است.فلسفه علم از رشته هایی است که اخ یرا مورد توجه اقشار فرهیخته جامعه قرار گرفته است ومثل همه رشته های تازه تاسیس در گامهای اول دچار مشکلاتی می شود.

این کتاب از سری کتابهای آموزشی در مورد فلسفه علم است.فلسفه علم از رشته هایی است که اخ یرا مورد توجه اقشار فرهیخته جامعه قرار گرفته است ومثل همه رشته های تازه تاسیس در گامهای اول دچار مشکلاتی می شود.

کمبود منابعُ روان نبودن بسیاری از ترجمه ها وپیچیده کردن مطالب از جمله این مشکلات است .در این کتاب تلاش شده است برخی از این کاستیها جبران شود.قلم روان نویسنده وتسلطش بر نظریه ها بسیاری از این مشکلات را حل کرده است.

نویسنده باتعریفی از علم وفلسفه علم این کتاب راشروع میکند ودر فصول بعدی به مکاتب مهم در فلسفه علم می پردازد.

 

پوزیتیویسم.تایید گرایی.ابطال پذیری.انقلاب های علمی ومکتب ضد روش از جمله مکاتبی است که پس از ارائه نظریه به نقادی آن پرداخته شده است.

نکته مهمی که برای آموزش در همه رشته ها وجود دارد این است که متنهای اولیه از یک رشته را از متون نویسندگان ایرانی استفاده کنید.چرا که متن ترجمه ای مشکلات واژه گزینی ومغلق نویسی را دارد ومهم تر اینکه شما به برداشتهای یک محقق برای شروع کار بیشتر نیاز دارید تا اصل متن.

البته این برای شروع است ودر ادامه بایستی حتی به متن اصلی مراجعه کنید وبه ترجمه ها اکتفا نکنید.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]