تاریخ انتشار خبر: 09 دي 1391 - ساعت 02:00:42
ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابر قدرتی ایران

ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابر قدرتی ایران

این اثر به دنبال یافتن الگویی مردم‌شناختی برای آینده ایران و مسیر پیشرفت آن است تا شاید افقی را برای آینده‌نگری علوم اجتماعی ایران و مردم‌شناسی بگشاید و دانشجویان مردم‌شناسی را بر آن دارد دست همت بالا بزنند و مستقیم یا غیر مستقیم به این بحث بپردازند و برای رشد زندگی ایرانی‌ها، تلاش کنند.

ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابر قدرتی ایران
ابراهیم فیاض
پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات

کارکرد علم مردم شناسی برای غربیان شناخت مردم غیر غربی برای غربیان بود وجامعه شناسی نیز راهی برای شناخت جوامع غربی برای غربیها بود.

فرض اولیه در مردم شناسی تاخر تاریخی وتمدنی برای جوامع غیر غربی است.این علم بدنبال جمع آوری مصالحی برای تحلیل در علم جامعه شناسی است.

 

بنابر نظر فیاض گسترش جامعه شناسی در ایران وایجاد رشته های متفاوت ونابودی مردم شناسی وکوچک بودن کمی وکیفی گروههای ناشی از ان ناشی از غرب گرایی شدید ایرانی هابود.

 

 

فیاض معتقد است که ایران یک کشور مردم شناختی است ونه جامعه شناختی.چرا که مردم آن خانواده دوست وسنت محور هستندوتاریخ گسترده وجغرافیای بیکران دارد که جز با مردم شناسی قابل مطالعه نیست.وجود اقوام متفاوت در ایران وزندگی مسالمت آمیز ادیان وعقاید وباروری فرهنگ ایرانی در خاور میانه .آسیا واروپا همه وهمه مطالعه مردم شناسی ایران را می طلبد تا جامعه شناسی.

 

این اثر به دنبال یافتن الگویی مردم‌شناختی برای آینده ایران و مسیر پیشرفت آن است تا شاید افقی را برای آینده‌نگری علوم اجتماعی ایران و مردم‌شناسی بگشاید و دانشجویان مردم‌شناسی را بر آن دارد دست همت بالا بزنند و مستقیم یا غیر مستقیم به این بحث بپردازند و برای رشد زندگی ایرانی‌ها، تلاش کنند.

 

این کتاب ۱۵ فصل داردکه به مباحثی همچونمفهوم ابر قدرتی.تاریخ شناسی ابر قدرتی در ایران.طرح ابر قدرتی با توجه به مذهب.فلسفه ایران مقدمه جهش ایران وابر قدرتی آن.سیاستگذاری علوم انسانی در ایران و...پرداخته شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]