تاریخ انتشار خبر: 09 دي 1391 - ساعت 02:31:39
فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول

این کتاب به ترتیب حروف الفبا به اصطلاحات اصولی پرداخته است وبرای این که اقوال گوناگون را به طور نسبی مطرح کند کتاب‌های اصول مظفر و رسائل وکفایه وبرخی منابع دیگر را مورد توجه داشته است.

فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول
عیسی ولائی
نشر نی

ممکن است دوستانی که مشغول خواندن دروس حوزوی ویا رشته فقه وحقوق هستند گاه وبیگاه احتیاج به مراجعه به منابع داشته باشند تا برخی از معانی اصطلاحات اصولی برایشان یاد آوری شود.

مثلا دوستی که مشغول مطالعه کتاب رسائل در پایه هفتم است احتیاج پیدا کند تا معنای صیغه امر را یاد آوری کند ویا برای نوشتن مقاله ای احتیاج به کار بردن اصطلاحی داردیا اینکه می خواهد درس اصول را مرور کند.

 

 

به گمانم یکی از کتابهای خوبی که برای این منظور نوشته شده است کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول است.

 

 

این کتاب به ترتیب حروف الفبا به اصطلاحات اصولی پرداخته است وبرای این که اقوال گوناگون را به طور نسبی مطرح کند کتابهای اصول مظفر ورسائل وکفایه وبرخی منابع دیگر را مورد توجه داشته است.

 

 

ازین کتاب از اصطلاح ابتلا واجتماع امر ونهی شروع شده وتا کلمه وضع نوعی ادامه یافته است.آیت الله سبحانی نیز براین کتاب مقدمه ای نوشته است که حکایت از اتقان مطالب کتاب دارد.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]