تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 13:39:47
حکم نافذ آقانجفی

حکم نافذ آقانجفی

«حکم نافذ آقانجفی» عنوان جامع ترین کتابی است که در معرفی حیات مرجع بزرگ شیعه آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی نوشته شده است.

حکم نافذ آقانجفی

علیرضا جوادزاده

انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

«حکم نافذ آقانجفی» عنوان جامع ترین کتابی است که در معرفی حیات مرجع بزرگ شیعه آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی نوشته شده است.

این اثر در سال 1371 به چاپ رسیده است و در چاپ دوم در سال 1390 به همکاری علیرضا جوادزاده به صورت مفصل تر تنظیم گردید. مبارزه با بدعت بابیه و بهائیه، مبارزه با سلطه اقتصادی بیگانگان، مبارزه با ظلم و استبداد داخلی، نقش آقانجفی در نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطیت و در یک کلام رهبری بیداری اسلامی در شهر اصفهان و قسمت مهمی از ایران در این کتاب به طور مستند و مبسوط و تحلیل تاریخی به بحث گذاشته شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]