تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 13:49:13
روش در علوم اجتماعی

روش در علوم اجتماعی

از سری کتابهایی که در فضای فلسفه علم مورد توجه قرار گرفته است کتاب "روش در علوم اجتماعی"است.این کتاب بدنبال بررسی علم جدید با رویکردی رئالیستی است.رویکرد در این کتاب رئالیسم انتقادی است .

روش در علوم اجتماعی

آندرو سایر

ترجمه عماد افروغ

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

از سری کتابهایی که در فضای فلسفه علم مورد توجه قرار گرفته است کتاب "روش در علوم اجتماعی"است.این کتاب بدنبال بررسی علم جدید با رویکردی رئالیستی است.رویکرد در این کتاب رئالیسم انتقادی است .

این گرایش در میان برخی از اساتید مسلم علوم اجتماعی جایگاهی ویژه یافته است.رئالیسم انتقادی با استفاده از مبانی و زمینه‌های معرفتی خاص خود، جهت‌گیری حلقة انتقادی را در نقد نگرش پوزیتویستی به علم دنبال می‌کند و می‌کوشد در مسیری غیر از روش‌های مردمنگارانه، علم را از محدودیت‌ها و تنگناهایی که اینک به آن گرفتار آمده است رهایی بخشد. 

 

 در این مسیر در پی آن است تا اولاً، حلقة معرفتی علم را که در نگرش پوزیتویستی مستقل از دیگر حوزه‌های معرفتی تعریف می‌شد در ارتباط با آن حوزه‌ها و بلکه با نگاهی اجتماعی، آن را در ارتباط با ابعاد رفتاری و عاطفی افراد تعریف نماید.

 

 

و ثانیاً، جهت‌گیری انتقادی علم را که با سیطرة نگاه پوزیتویستی، راه افول را پیموده بود دیگر‌بار احیا نماید و گزاره‌های هنجاری و ارزشی را که در علم مدرن با عناوینی، نظیر ایدئولوژی‌، اسطوره، دین و مانند آن، غیر علمی خوانده می‌شوند، ارزش‌ علمی بخشد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]