تاریخ انتشار خبر: 22 دي 1391 - ساعت 05:26:12
گفتمان تجدد

گفتمان تجدد

کم کم مشخص شده است موقف تاریخی که ما در آن به سر می بریم، دوران فترت و گذار است. به همین جهت است که در تاریخ غربی و غرب مدرن مسأله ای مهم جلوه می کند.برای شناخت این دوران ابتدا باید بتوانیم صورت این مسأله را به خوبی وصف کنیم.

گفتمان تجدد

محمد رضا خاکی

انتشارات کتاب فردا

کم کم مشخص شده است موقف تاریخی که ما در آن به سر می بریم، دوران فترت و گذار است. به همین جهت است که در تاریخ غربی و غرب مدرن مسأله ای مهم جلوه می کند.برای شناخت این دوران ابتدا باید بتوانیم صورت این مسأله را به خوبی وصف کنیم.

 

این پژوهش با ارائه تصویر و فهم نسباتا واقع بینانه از گفتمان تجدد و نیز ترسیمی از روند رو به توسعه تجدد غرب از آغاز پیدایش تا مرحله جهانی شدن آن از یک سو  و نیز بیان میزان و سطح و مقیاس سلطه و نفوذ تجدد غرب در جوامع پیرامونی و مرکز از سوی دیگر و در نهایت طرح بحران ها و چالش هایی که در حوزه تمدنی و جغرافیایی غرب بوجود آمده است، به دنبال دستیابی به تحلیلی بنیادین از گفتمان تجدد می باشد، تا برای غلبه بر وضعیت موجود، اندیشه کند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]