تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:26:16
درسنامة مهدویت

درسنامة مهدویت

مجموعة درسنامة مهدویت در 4 جلد تألیف شده است. نویسنده در جلد اول به مباحث مبنایی مهدویت و بیان زندگینامة ایشان تا آغاز امامت ،در جلد دوم به مسئلة غیبت، در جلد سوم به بررسی حوادث ظهور تا حکومت جهانی و در جلد پایانی که هنوز به چاپ نرسیده به قیام و حکومت ایشان پرداخته است.

درسنامة مهدویت

خدامراد سلیمانیان

مرکز تخصصی مهدویت

پس از تمام آثاری که تا به امروز در باب مهدویت نگاشته شده است، به دلیل وسعت موضوعی و محتوایی این مسئله، کمتر پیش آمده است کتابی تألیف شود که به گونهای روشمند برای سطح عموم و قشر فرهیختة جامعه مفید باشد و از دیگر سو همة مباحث این مسئله را عنوان کند.

 

 

لذا نویسندة محترم با اشراف کاملی که بر مباحث و همچنین آثار منتشرشده در این زمینه داشته، با دقت و جامعیت لازم، مجموعة درسنامة مهدویت را در 4 جلد تألیف نموده است. نویسنده در جلد اول به مباحث مبنایی مهدویت و بیان زندگینامة ایشان تا آغاز امامت پرداخته است. در جلد دوم به مسئلة غیبت، در جلد سوم به بررسی حوادث ظهور تا حکومت جهانی و در جلد پایانی که هنوز به چاپ نرسیده به قیام و حکومت ایشان پرداخته است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]