تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:39:07
زرسالاران یهودی و پارسی (استعمار بریتانیا و ایران)

زرسالاران یهودی و پارسی (استعمار بریتانیا و ایران)

بخش سوم کتاب حاضر به نقش آریستوکراسی مالی معاصر و الیگارشی لندن در فروپاشی نظام سیاسی سنتی اروپا اختصاص دارد.

زرسالاران یهودی و پارسی (استعمار بریتانیا و ایران)

عبدالله شهبازی

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

مؤلف در بخشی از کتاب اذعان می‌دارد: «در این مجلد ابتدا به پیوند زرسالاری یهودی و کانون‌های استعماری غرب با عثمانی می‌پردازم و تأثیر بزرگی که از این طریق بر سرنوشت تاریخی ایران نهاده شد و از جمله در سدة هیجدهم میلادی به ظهور ماجراجوی نظامی‌گرایی به نام نادرشاه افشار انجامید با تمامی پیامدهای مخرب آن برای ساختار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران. در بخش بعد به جایگاه تاریخی جنگ کریمه به عنوان نقطة عطفی در تاریخ معاصر جهان پرداخته‌ام و پیامدهای آن در انحطاط پسین روسیه؛ انحطاطی چاره‌ناپذیر که سرانجام به انقلاب بلشویکی انجامید. بخش سوم کتاب حاضر به نقش آریستوکراسی مالی معاصر و الیگارشی لندن در فروپاشی نظام سیاسی سنتی اروپا اختصاص دارد.»

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]