تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 21:40:28
سازمان‌های یهودی و صهیونیستی در ایران

سازمان‌های یهودی و صهیونیستی در ایران

این مجموعه،صرفاً دربارة سازمان‌ها، انجمن‌ها و دسته‌های یهودی و صهیونیستی دورة پهلوی نگارش یافته است، عمدتاً به همکاری و همگرایی مجامع و محافل صهیونیستی با برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف آن‌ها در ایران، به ویژه حول موضوع انتقال یهود به فلسطین اشغالی و جمع‌آوری اعانه برای رژیم صهیونیستی، اشاره دارد.

سازمان‌های یهودی و صهیونیستی در ایران/ موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

اوج فعالیت صهیونیست‌ها در طول تاریخ ایران زمان پهلوی است. فعالیت‌های صهیونیست‌ها در ایران شامل ایجاد سازمان‌ها و انجمن‌ها و دسته‌های یهودی در راستای بسترسازی فرهنگی و کارهای اقتصادی می‌شود.

 

این مجموعه، که صرفاً دربارة سازمان‌ها، انجمن‌ها و دسته‌های یهودی و صهیونیستی دورة پهلوی نگارش یافته است، عمدتاً به همکاری و همگرایی مجامع و محافل صهیونیستی با برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف آن‌ها در ایران، به ویژه حول موضوع انتقال یهود به فلسطین اشغالی و جمع‌آوری اعانه برای رژیم صهیونیستی، اشاره دارد. این اثر بدون هر گونه پیش‌داوری دربارة رویدادها، حول محور اسناد و گزارش‌های «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) در دورة پهلوی تحقیق و تدوین شده است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]