تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 21:45:22
میراث اسطوره‌ها

میراث اسطوره‌ها

یکی از تحریفات مسیحیت نفوذ صهیونسیم در بطن اعتقادات و اندیشه‌های مسیحی‌گری است. یکی از اثرات این نفوذ یهودی شدن حاکمیت آمریکا و گسترش آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی یهودی در نظریات و اعمال مسیحیان غربی است.

میراث اسطوره‌ها

جورجی کنعان

نشر موعود

یکی از تحریفات مسیحیت نفوذ صهیونسیم در بطن اعتقادات و اندیشه‌های مسیحی‌گری است. یکی از اثرات این نفوذ یهودی شدن حاکمیت آمریکا و گسترش آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی یهودی در نظریات و اعمال مسیحیان غربی است.

نویسنده، به استناد اقوال و آثار متقن، از نحوة گسترش اندیشه و افکار آیین یهود در جان و روح مسیحیان و رشد اصول‌گرایی مسیحی در اروپا و آمریکا سخن می‌گوید؛ جریانی که زمینه‌های ظهور و شکل‌گیری جنبش‌های اصول‌گرا در سال‌های آخر سدة بیستم میلادی را فراهم آورد و تولد یک ایدئولوژی اثرگذار در شرایط کنونی را سبب شد. روند مسیحیت یهودی‌شده و صهیونیست‌شده در گذر تاریخ و در دنیای جدید، عوامل ایدئولوژیک و استراتژیک مشترک اصول‌گرایان، رشد اصول‌گرایی و امپریالیسم اصول‌گرایی از جمله مباحث کتاب به شمار می‌روند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]