تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:54:09
فلسفۀ سیاسی اسلام

فلسفۀ سیاسی اسلام

تبیین مفهومی آزادی بیان موضوع بخش سوم این کتاب است که سبب تمایز آن از سایر آثار این‌چنینی است.

فلسفۀ سیاسی اسلام

محمدجواد نوروزی

مؤسسۀ امام خمینی (ره)

چاپ دوم، 1389، 2800

در علوم سیاسی مبانی متعددی مطرح است که تحلیل مسائل علوم سیاسی وابسته به گرایش‌های نظری افراد در آن‌ها می‌باشد.

 

حقیقت دین و سیاست از سویی و مبنای نظری اسلام در امر حکومت‌داری از دیگر سو از جمله مبانی مؤثر در تحلیل مسائل علوم سیاسی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. اقسام حکومت‌ها و روش‌های حکومت رایج در دنیا، ریشه‌های ترویج حکومت‌ها در جوامع بشری و... که سبب طرح نظری نو در اقسام حکومت به عنوان حکومت دینی می‌شود از دیگر عناوین مطرح‌شده در این اثر می‌باشد.

 

تبیین مفهومی آزادی بیان موضوع بخش سوم این کتاب است که سبب تمایز آن از سایر آثار این‌چنینی است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]