تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:56:55
مبانی اندیشه سیاسی اسلام

مبانی اندیشه سیاسی اسلام

فهم دقیق مباحث هر علمی وابسته به بررسی و جمع‌بندی مطالبی است که تحت عنوان «فلسفۀ علم» نامیده می‌شود. مهم‌ترین نکته در تبیین فلسفۀ سیاسی اسلام نوع رویکرد و نگاه دینی در مسائل آن می‌باشد که در این اثر به چشم می‌خورد.

مبانی اندیشه سیاسی اسلام

عباس‌علی عمید زنجانی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ هشتم، 1390، 7000

فهم دقیق مباحث هر علمی وابسته به بررسی و جمع‌بندی مطالبی است که تحت عنوان «فلسفۀ علم» نامیده می‌شود. مهم‌ترین نکته در تبیین فلسفۀ سیاسی اسلام نوع رویکرد و نگاه دینی در مسائل آن می‌باشد که در این اثر به چشم می‌خورد.

 

همچنین نگاهی جامع در سیر اندیشه‌های سیاسی و متون سیاسی اسلامی از برجستگی‌های قابل تأمل این اثر است. طرح مسائل مربوط به حقوق بشر در فلسفۀ اسلام نیز در فصل هفتم کتاب موجب برجستگی آن شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]