تاریخ انتشار خبر: 28 بهمن 1391 - ساعت 03:01:23
فتح خون

فتح خون

متن كتاب‌، از دو پارة كلي تشكيل شده است‌. پارة اول كه متن اصلي كتاب است‌، به شرح و بيان وقايع و توصيف ماجراهاي پيش‌آمده از رجب سال 60 تا محرم سال 61 هجري مي‌پردازد; و پارة دوم كه از زبان «راوي‌» روايت مي‌شود،

فتح خون

شهید آوینی

واحه

در ميان كتابهاي بسياري كه دربارة واقعة عظيم كربلا نگاشته‌شده‌اند، اندك هستند كتابهايي كه نويسندگانشان كوشيده‌اند علاوه بر ابراز شيفتگي و بيان عظمت واقعه و مظلوميت سيدالشهدا و يارانش‌، نقبي به حقيقت ماجرا بزنند و در حد توان خود، پرده از راز بزرگ كربلا بردارند. «فتح خون‌» سيد مرتضي آويني از اين معدود كتابهاست‌.

 

 

متن كتاب‌، از دو پارة كلي تشكيل شده است‌. پارة اول كه متن اصلي كتاب است‌، به شرح و بيان وقايع و توصيف ماجراهاي پيش‌آمده از رجب سال 60 تا محرم سال 61 هجري مي‌پردازد; و پارة دوم كه از زبان «راوي‌» روايت مي‌شود، تحليل و رازگشايي همان وقايع و ماجراهاست و در واقع بخش برجستة كتاب نيز همين است‌.

 

راوي در «فتح خون‌» از موضع يك انسان عارف سخن مي‌گويد كه زمين را آينة آسمان مي‌بيند و به ظواهر كفايت نمي‌كند و مي‌كوشد در مخاطبه با انسان امروز، او را از پوستة واقعة عاشورا فراتر برد و چشم باطنش را باز كند، تا بتواند عمق واقعه را دريابد.

 

 

فتح خون‌، در ده فصل روايت مي‌شود: آغاز هجرت عظيم‌، كوفه‌، مناظرة عقل و عشق‌، قافلة عشق در سفر تاريخ‌، كربلا، ناشئة‌الليل‌، فصل تمييز خبيث از طيّب (اتمام حجت‌)، غربال دهر، سيارة رنج و تماشاگه راز.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]