تاریخ انتشار خبر: 12 اسفند 1391 - ساعت 11:05:07
منم که می گذری

منم که می گذری

این مجموعه شعر فرجی هم مانند مجموعه های قبلی او،محوریتش شعر عاشقانه است،از ویژگی های مهم این مجموعه و در کل شعر مهدی فرجی؛تلفیق المان های سنتی با زبان و فضای روز،برخورداری شاعر و شعرش از گنجینه های ادبی عظیم قرون پیش و قدما که ویژگی مهمی است.

منم که می گذری

مهدی فرجی 

نشر فصل پنجم

این مجموعه شعر فرجی هم مانند مجموعه های قبلی او،محوریتش شعر عاشقانه است،هر چند شاعران در این مجموعه به بعضی از رویدادهای مهم اجتماعی دور و برش توجه داشته و تعدادی از اشعار این کتابش مربوط به همین رخداد ها است.

 

از ویژگی های مهم این مجموعه و در کل شعر مهدی فرجی؛تلفیق المان های سنتی با زبان و فضای روز،برخورداری شاعر و شعرش از گنجینه های ادبی عظیم قرون پیش و قدما که ویژگی مهمی است و در بین شعرای جوان معاصر کم تر دیده می شود،تجربی و عینی بودن فضاها و توصیف های شاعر که باعث تمایز شعر عاشقانه ی تجربه شده و عاشقانه ی تصنعی است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]