تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:29:44
آقا شیخ مرتضای زاهد

آقا شیخ مرتضای زاهد

این کتاب، ذکریست از احوال ایشان، که کاملترین و پر مخاطب ترین کتابیست که درباره این نادره روزگار نگاشته شده است. بی شک آقا شیخ مرتضای زاهد از زمره آن دسته از اولیای خداست که حضرت حق در وصفشان فرمود "جز من ، کسی آنها را نخواهد شناخت".

محبت دنیا را نچشیده بود و با هوای نفس سر و کاری نداشت. مراجع و علما از او درخواست موعظه میکردند ونزد مردم آنچنان محبوب بود و زهد را در او میدیدند که او را شیخ مرتضی زاهد نامیده بودند. این کتاب، ذکریست از احوال ایشان، که کاملترین و پر مخاطب ترین کتابیست که درباره این نادره روزگار نگاشته شده است. بی شک آقا شیخ مرتضای زاهد از زمره آن دسته از اولیای خداست که حضرت حق در وصفشان فرمود  "جز من ، کسی آنها را نخواهد شناخت".

آقا شیخ مرتضای زاهد

محمد حسن سیف اللهی

انتشارات مسجد مقدس جمکران

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]