تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:34:51
عبد کریم

عبد کریم

"عبد کریم" شرحیست بر احوال آیت الله شیخ عبدالکریم حق شناس، از زبان شاگردان و نزدیکان ایشان که در آن سعی شده تا قطره ای از دریای اخلاق بی بدیل و کرامات بی نظیر آن عالم ربانی به تصویر کشیده شود.

عبد کریم

محمدحسن سیف اللهی

نشر بلوغ

درگاه الهی، درگاه کرامت است و بنده خداوند کریم، صاحب کرامت میشود. مردم تهران سالها با نفس های قدسی مردی زندگی کردند که به راستی رنگی از خدا داشت.

"عبد کریم" شرحیست بر احوال آیت الله شیخ عبدالکریم حق شناس، از زبان شاگردان و نزدیکان ایشان که در آن سعی شده تا قطره ای از دریای اخلاق بی بدیل و کرامات بی نظیر آن عالم ربانی به تصویر کشیده شود. بیان شیوا و جذابیت مطالب، بی شک هر صاحبدلی را مشغول خود خواهد ساخت.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]