تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 01:50:46
ساواک

ساواک

در این کتاب تلاش شده است با نگرشی آسیب‌شناسانه ساواک تحليل شود و اهداف و مقاصد و عملکرد این سازمان مخوف تبیین گردد.

ساواک

مظفرشاهدی

موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی

سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)، كه در سال 1335 و دورة پادشاهي محمدرضا پهلوي شكل گرفت، مولود فضاي سياسي‌ـ‌اجتماعي سال‌هاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 بود. ساواك به سرعت به سازماني مخوف و غيرانساني اشتهار يافت. مجموعة عملكرد 22سالة ساواك نشان مي‌دهد كه اين سازمان جز در راستاي استبداد حكومتي قدم برنداشت.

در این کتاب تلاش شده است با نگرشی آسیب‌شناسانه ساواک تحليل شود و اهداف و مقاصد و عملکرد این سازمان مخوف تبیین گردد. آغاز جنگ سرد بين بلوك شرق و غرب و همچنين موقعيت ژئوپولتيكي ايران در خاورميانه و نياز مبرم آمريكا به حفظ، گسترش و تحكيم موقعيت خويش در ايران در رديف مهم‌ترين دلايل تأسيس ساواك برشمرده مي‌شود.
 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]