تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:02:50
انقلاب اسلامی،جهشی در تحولات سیاسی تاریخ

انقلاب اسلامی،جهشی در تحولات سیاسی تاریخ

نویسندة کتاب آسیب‌های فراروی نظام اسلامی را بیان می‌کند و ضمن توضیح ماهیت حکومت لیبرال‌ـ‌دمکراسی و نقش آموزه‌های دینی در مدیریت جامعه، جایگاه ممتاز و رفیع حکومت اسلامی را تبیین می‌کند.

انقلاب اسلامی،جهشی در تحولات سیاسی تاریخ

آیت الله مصباح یزدی

موسسه امام خمینی

انقلاب اسلامی ادامة راه انبیا و در راستای پیاده کردن حق در مقابل باطل به ارادة انسانی است. با توجه به فلسفه و علل پیدایش حکومت‌ها و شکل‌گیری تحولات اجتماعی، نویسندة کتاب آسیب‌های فراروی نظام اسلامی را بیان می‌کند و ضمن توضیح ماهیت حکومت لیبرال‌ـ‌دمکراسی و نقش آموزه‌های دینی در مدیریت جامعه، جایگاه ممتاز و رفیع حکومت اسلامی را تبیین می‌کند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]