تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 02:18:51
ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی

ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی

نویسنده درمورد جایگاه نهاد دینی در آن عصر میتواند افق تازه ای مقابل دیدگان خواننده بگشاید.

ساختار نهاد واندیشه دینی در ایران عصر صفوی

منصور صفت‌گل 

موسسه ‌خدمات ‌فرهنگي ‌رسا

692 صفحه

نوع رابطه ی حاکمیت سیاسی با ساختارهای دینی در دوران صفویه از آنجهت بسیار حائز اهمیت است که پس از دوران طولانی انزوای شیعه، برای اولین بار در تاریخ حکومتی شکل گرفت که توانست تشیع را بعنوان مذهب رسمی خود برگزیند. این کتاب که سده هاي دهم تا دوازدهم هجري قمري را شامل میشود، کارکردها و گرایش های علمی گوناگون ساختار دینی و آثار هریک در عرصه های سیاسی و اجتماعی را بررسی میکند.

 

نویسنده پس از تحلیل ابعاد گوناگون این ارتباط بخوبی توانسته رَوند شکل گیری یک ساختار دیوانی-دینی (ناظر به عمق نفوذ نهاد دین در عرصه ی حکومت) که حاصل این پیوند است و همچنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این پیوند را به پژوهش بنشیند. درنهایت نتیجه گیری نویسنده درمورد جایگاه نهاد دینی در آن عصر میتواند افق تازه ای مقابل دیدگان خواننده بگشاید.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]