تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 02:20:39
صفویان در گذرگاه تاریخ

صفویان در گذرگاه تاریخ

نویسنده که طی پنج بخش سعی در شناسائی حکومت صفویه داشته، در ضمن مباحثش برخی زوایای تاریک موجود در آن زمان را نیز بررسی کرده که بر ارزش این اثر نیز می افزاید.

صفویان در گذرگاه تاریخ

حميدرضا صفاكيش

انتشارات سخن 

660 صفحه

دوران صفویه را میتوان دوران طلائی تاریخ ایران دانست. عصری که برای اولین بار در تاریخ این سرزمین، تمدنی بزرگ و مقتدر مبتنی بر مذهب حقه تشیع و ملیت مستقل ایرانی شکل گرفت. این اثر با هدف تبیین مظاهر این تمدن در ابعاد گوناگون فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، برخی عرصه های حیات مذهبی و مردمی ایران را مورد توجه قرار داده و با التفات به پایه های اساسی زندگی عمومی، سعی داشته با ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصادی این دوران، تأثیر عمیق و عمده ی ایران عصر صفوی بر منطقه را بررسی کند.

 

 

نویسنده که طی پنج بخش سعی در شناسائی حکومت صفویه داشته، در ضمن مباحثش برخی زوایای تاریک موجود در آن زمان را نیز بررسی کرده که بر ارزش این اثر نیز می افزاید.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]