تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:23:05
مختصر تاريخ ايران در دوره‌هاي افشاريه و زنديه

مختصر تاريخ ايران در دوره‌هاي افشاريه و زنديه

بررسی حکومت های حدّواسط میان صفویه و قاجاریه، هدف این کتاب است. نویسنده ابتدا تاریخ سیاسی هریک از حکومت های «افشاریه» و «زندیه» را بررسی کرده و سپس نظام اداری و حکومتی ایران در هریک از این دو را مورد پژوهش قرار میدهد.

مختصر تاريخ ايران در دوره‌هاي افشاريه و زنديه

رضا شعباني

 سخن

 تعداد صفحات : 654 صفحه

بررسی حکومت های حدّواسط میان صفویه و قاجاریه، هدف این کتاب است. نویسنده ابتدا تاریخ سیاسی هریک از حکومت های «افشاریه» و «زندیه» را بررسی کرده و سپس نظام اداری و حکومتی ایران در هریک از این دو را مورد پژوهش قرار میدهد. رویکرد ابتدایی نویسنده در این کتاب، بررسی تاریخ سیاسی این دو بوده، اما از آنجا که نگاه سیاسی صرف به تاریخ، مانع شناخت لازم نسبت به آن برهه میشود، لذا از وضعیت اجتماعی آن دوران نیز به تفصیل سخن گفته و جایگاه «روحانیت» در این عصر (بعنوان یک قشر همیشه مؤثر) را نیز بررسی کرده است.

جامعیت این اثر که ابعاد گوناگون تاریخی این دوران همچون بررسی قدرت نظامی حکومت، وضعیت اقتصادی کشور ، مناسبات خارجیِ حکومت ها و حتی بررسی مقوله ی مهم «هنر و هنرمندان» در این عصر را میتوان از وجوه امتیاز این اثر دانست.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]