تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:24:14
مفاهیم قدیم و اندیشه جدید (درآمدی نظری بر مشروطه ایران)

مفاهیم قدیم و اندیشه جدید (درآمدی نظری بر مشروطه ایران)

این کتاب با بررسی و تحلیل جریان های فلسفی، فقهی و عرفانی دوره قاجار، فضای عمومی اندیشه در این دوره و تأثیر آن در ساختار فکری مشروطیت را تبیین مینماید.

مفاهیم قدیم و اندیشه جدید (درآمدی نظری بر مشروطه ایران)

حسين آباديان

 كوير - 400 صفحه

 چاپ 1 سال 1388 

دوران قاجاریه را میتوان سرآغاز رویارویی جدی ایران با غرب جدید و مسأله «تجدد» دانست. این کتاب با بررسی و تحلیل جریان های فلسفی، فقهی و عرفانی دوره قاجار، فضای عمومی اندیشه در این دوره و تأثیر آن در ساختار فکری مشروطیت را تبیین مینماید.

بخش عمده ای از کتاب حول این مسأله عنوان میشود که آیا مفاهیم و اندیشه های قدیمی (که مبتنی بر مذهب بودند) توانائی انتقال آگاهی به امروز را نداشتند تا بتوانند اندیشه ای نو ایجاد کنند؟ لذا نویسنده مسأله را در دو سطح بررسی میکند: از طرفی خود اندیشه و از دیگر سو موضع حاملان این اندیشه (حوزویان) را در قبال این مساله تحلیل کرده و در این بخش، به مهم ترین مصادیق این عرصه پرداخته و نحوه مواجهه روحانیون شناخته شده و مؤثر آن زمان از جمله شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه  با تجدد و حتی دیدگاه های روحانیون متجدد را نیز به تحلیل مینشیند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]