تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:25:32
تاريخ ايران در عصر افشاريه

تاريخ ايران در عصر افشاريه

نویسنده با بررسی بیطرفانه جایگاه و ثمرات تثبیت این حکومت، به موضوعی پرداخته که در میان تاریخ نگاران معمولاً مورد غفلت واقع شده. لذا توانسته اثری مفید و ماندگار در این زمینه برای محققین تاریخ ایران إرائه دهد.

تاريخ ايران در عصر افشاريه

رضا شعباني - سخن - 2جلد

در میان سلطنت تاریخی صفویه و دوران پرتکاپوی قاجاریه، حکومت «افشاریه» از نقش مهم و حساسی در تاریخ ایران برخوردار است. گرچه خشونت جنون آميز نادر در سه سال پايانی فرمانروائيش، چهره فرمانروايي مستبد و بي رحم از او در تاريخ ايران ترسيم كرده است، لیکن  بررسی نتائج ظهور این سلسله نشان میدهد که این حکومت نقش مهمی در سرنوشت کشورمان داشته است.

 

لذا نویسنده با بررسی بیطرفانه جایگاه و ثمرات تثبیت این حکومت، به موضوعی پرداخته که در میان تاریخ نگاران معمولاً مورد غفلت واقع شده. لذا توانسته اثری مفید و ماندگار در این زمینه برای محققین تاریخ ایران إرائه دهد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]