تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 02:01:55
مجموعه اطلس جنگ

مجموعه اطلس جنگ

اطلس راهنما نمونه ای قابل استفاده براي عموم است كه در قالب اطلاعات متنوع ارائه مي شود و علاقه مندان مي توانند با مطالعه و ديدن آن با محورهاي تهاجم دشمن و مناطق مقاومت نيروهاي خودي تا عقب راندن متجاوزان آشنا شوند.

مجموعه اطلس جنگ

مرکز تحقیقات جنگ

 اطلس راهنما نمونه ای قابل استفاده براي عموم است كه در قالب اطلاعات متنوع ارائه مي شود و علاقه مندان مي توانند با مطالعه و ديدن آن با محورهاي تهاجم دشمن و مناطق مقاومت نيروهاي خودي تا عقب راندن متجاوزان آشنا شوند.

 

شیوه اطلس راهنماي شهرها به این صورت است که يك شهر در دوران جنگ هشت ساله مورد تحقيق قرار مي گيرد، يعني اين كه تمامي وقايع نظامي مربوط به يك شهر را در دوران جنگ استخراج مي كند و سپس، به پياده كردن آن با نقشه و نمودار مي پردازد كه از آن جمله مي توان به اطلس راهنماي خرمشهر اشاره كرد.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]