تاریخ انتشار خبر: 17 فروردين 1392 - ساعت 23:26:42
ارمیا 

ارمیا 

داستان جوانی از شمال شهر تهران که داوطلبانه به جنگ می رود. در زمان ثبت نام با مصطفی آشنا می شود . آن دو با هم به جبهه می روند...

ارمیا

رضا امیرخانی

نشر افق

298صفحه

چاپ 22

1390

ارمیا اولین فرزند امیرخانی در دنیای رمان است که در سال 1374 به دنیا آمد. داستان جوانی از شمال شهر تهران که داوطلبانه به جنگ می رود. در زمان ثبت نام با مصطفی آشنا می شود . آندو با هم به جبهه می روند. رابطه آندو از حد رفاقت فراتر می رود و مصطفی برای ارمیا مراد است . مصطفی در روزهای پایانی جنگ به شهادت می رسد و این تحول ارمیا را با خود دارد. قطعنامه پذیرفته می شود و ارمیا به شهر بر می گردد. او که شش ماه را در جنگ بوده است گویا حضورش در جبهه در عمق وجودش خانه کرده است و تحمل شهر را ندارد ...

رمان ساده ارمیا با قلم متفاوت امیرخانی آنچنان جذاب از کار درآمده است که ناپختگی اولین رمان این نویسنده نام آشنا را می پوشاند. امیرخانی با فضا سازی درست مخاطب را به درونیات ارمیا رهنمون می شود .

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]