تاریخ انتشار خبر: 18 فروردين 1392 - ساعت 01:33:50
سفر به گرای 270 درجه 

سفر به گرای 270 درجه 

جنگ در رمان سفر به گرای 270 درجه آنچنان واقعی تصویر شده است که آن را به خاطره نگاری نزدیک می کند.

سفر به گرای 270 درجه

احمد دهقان

سوره مهر

224صفحه

جنگ در رمان سفر به گرای 270 درجه آنچنان واقعی تصویر شده است که آن را به خاطره نگاری نزدیک می کند. جنگی که در آن جسمهای بی سر هم هست ؛ بدنهای از کمر دونیم شده هم هست؛ رفتن تانک روی بدن نیمه جان هم هست.تصاویری که احمد دهقان به واسطه حضور چندساله اش در جنگ آنرا به خوبی می نمایاند. اگر نویسنده باید آینه ای باشد که واقعیت در آن خود را بازنمایاند، به حق احمد دهقان موفق شده است.

جنگ در این رمان جنگی است به دور از هر انگاره پهلوان زدگی رزمندگان خودی  و ابله خواندگی دشمن. احمد دهقان توانسته از لشگر بعثی هم تصویری در حد یک دشمن ارائه دهد، نه بیشتر و نه کمتر.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]