تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 00:16:53
عروج روح 

عروج روح 

تبیین عالم پس از مرگ، یعنی عالم برزخ، در قالب طرح مسائلی همچون حقیقت بدن مثالی یا برزخی، فشارهای قبر، پرسش قبر و تکامل برزخی از بررسی‌های این مؤلف گرامی در این اثر می‌باشد.

عروج روح

مؤلف: سيد محمد شجاعي

مقدمه: محمدرضا كاشفي

كانون انديشة جوان

طرح مسائل پیرامون مرگ و تبیین حقیقت آن به عنوان عروج بُعد روحانی انسان به عالم برزخ از جمله مباحثی است که از اوایل طرح این موضوع از سوی انبیا تا به امروز مورد تردید و انکار قرار گرفته است.

این اثر با بیان مسائلي پيرامون یاد كردن از مرگ و جمع بین ترس از مرگ و یافتن حلاوت مرگ خواسته است تا گوشه‌ای از این حقیقتِ غیرقابل انکار هستی را برای مخاطبِ جوان خود روشن سازد.

تبیین عالم پس از مرگ، یعنی عالم برزخ، در قالب طرح مسائلی همچون حقیقت بدن مثالی یا برزخی، فشارهای قبر، پرسش قبر و تکامل برزخی از بررسی‌های این مؤلف گرامی در این اثر می‌باشد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]