تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 01:18:57
معاد و جهان پس از مرگ 

معاد و جهان پس از مرگ 

آیا با پوسیدن بدن روح باقى مى‌ماند؟ عالم پس از مرگ چگونه است؟ آیا مسائل مربوط به زندگى پس از مرگ را مى‌توان با اصول علمى ثابت کرد؟این اثر با پاسخ به این مسائل در تبیینی روان توانسته است در بُعد نظری اعتقادی راسخ دربارة معاد بسازد.

معاد و جهان پس از مرگ

ناصر مكارم شيرازي

 انتشارات سرور

«بدون معاد هيچ برنامة اخلاقي و علمي سامان نمي‌يابد و هيچ انساني راه حق را طی نمی‌کند.»

آیا با پوسیدن بدن روح باقى مى‌ماند؟ عالم پس از مرگ چگونه است؟ آیا مسائل مربوط به زندگى پس از مرگ را مى‌توان با اصول علمى ثابت کرد؟

این اثر با پاسخ به این مسائل در تبیینی روان توانسته است در بُعد نظری اعتقادی راسخ دربارة معاد بسازد.

بررسی ریشه‌های فطری معاد، دلايل عقلي معاد و معاد جسماني و روحاني از محورهای مهم این تحقیق می‌باشد. ترسیم چهرة رستاخيز در كتب آسماني نشانگر نگاه جامع مؤلف در بررسی این حقیقت چندبُعدی است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]