تاریخ انتشار خبر: 06 شهريور 1392 - ساعت 23:17:33
یهودیان، جهان و پول: تاریخ اقتصادی قوم یهود

یهودیان، جهان و پول: تاریخ اقتصادی قوم یهود

به عقیده نویسنده، حوادثی که بر این قوم سرگردان در طول تاریخ می گذرد، استعاره ای است از اسفار تورات و او نیز بر همین مبنا به بررسی خط سیر اقتصادی این قوم و مراحل تکامل آن و در نهایت به بررسی شرایط کنونی اسرائیل می پردازد.

پیوند یهودیان جهان با پول و اقتصاد غیر قابل انکار است. اما این مساله تنها قصه مختص به این عصر نیست بلکه به گواه تاریخ یهودیان از همان ابتدا با در دست گرفتن اقتصاد به گونه های مختلف سعی در به دست گرفتن زمام اقوام مختلف داشته اند.

به عقیده نویسنده، حوادثی که بر این قوم سرگردان در طول تاریخ می گذرد، استعاره ای است از اسفار تورات و او نیز بر همین مبنا به بررسی خط سیر اقتصادی این قوم و مراحل تکامل آن و در نهایت به بررسی شرایط کنونی اسرائیل می پردازد. سوالی که به ذهن می رسد این است که قوم یهود چگونه با باور یکتایی و توانگری خود و با تصور فرماندهی متمرکز در راهبری جهان، به فکر اداره آن به واسطه پول است؟آمریکا کشوری آزاد دانسته می‌شود که همه حق دارند آرای خود را آزادانه بازگویند.

اما تنها هنگامی که مسأله به اسرائیل مربوط باشد، تلاش‌ها برای ساکت کردن هر نظر مخالف متمرکز می‌شوند. با کمک وسائل تبلیغاتی، هرکس از سیاست اسرائیل انتقاد کند یا در مخالفت با سیاست اولویت اسرائیل در آمریکا سخن بگوید، به هیتلری تازه تشبیه می‌شود.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]