تاریخ انتشار خبر: 06 آذر 1392 - ساعت 05:58:00
وقتی خانه ای برفی می سازی هیچ وقت نمی خواهی آفتابی بر آن بتابد

وقتی خانه ای برفی می سازی هیچ وقت نمی خواهی آفتابی بر آن بتابد

این کتاب در واقع تمام حرفش این است که تنها آن زندگی ارزش زیستن دارد که ساخته دست های انسان باشد.

«وقتی خانه ای برفی می سازی هیچ وقت نمی خواهی آفتابی بر آن بتابد»

بتول سبزعلی سنجانی، دکتر حسین اسکندری

نشر نسیما

 

«وقتی خانه ای برفی می سازی هیچ وقت نمی خواهی آفتابی بر آن بتابد» عنوان کتاب دیگری از بسته ای ایست که توسط نشر نسیما به چاپ رسید هاست و مربوط به ارتباط والدین با فرزندان را از دوران بارداری تا بلوغ است. این کتاب نکاتی را به والدین یادآوری می کند که بی دقتی درباره آن ها سبب از هم پاشیده شدن بنیان خانواده می شود. این نکات شاید در دوران مدرن بی اهمیت جلوه کنند اما همواره نقشی اساسی در حفظ بنیان های زندگی دارند. نوشته های این کتاب پاره پاره های زندگی را روایت می کند. نویسنده معتقد است که که کتاب نخواسته است تا تصویر تمامی از یک خانه و یک خانواده را نشان دهد. تنها خواسته است بگوید جای جای زندگی اهمیت دارد. خشت خشت خانه مهم است. این نوشتار خواسته است بگوید آدم ها را چاله ها به انهدام می کشانند. چاله هایند که آدمی را و زندگی را فرسوده می کنند.

نویسنده در مقدمه کتاب ذکر می کند که کتاب برآیند زندگی ماست.آنچه را خوانده ایم و آنچه را زیسته ایم. این نوشتار ساده ساده خواسته است به طوری ضمنی و پوشیده بگوید که زندگی گاه حکایتی است که بر ما خوانده اند و ما باورش کرده ای، بی آنکه آنرا زیسته باشیم یا ساخته دست های ما باشد. و گاه زیسته ماست بی آنکه خوانده و فهمیده باشیم.و گاه ساخته و بر ساخته ماست چونان که خواسته و فهمیده و زیسته ایم.

این کتاب در واقع تمام حرفش این است که تنها آن زندگی ارزش زیستن دارد که ساخته دست های انسان باشد.

بخشی از کتاب:

عضو خانواده با تغییر دادن مداوم قواعد و مقررات نمی تواند مشکل را حل کند. برای اینکه تغییر واقعی رخ دهد، باید ساخت خانواده تغییر کند. این تغییر مرتبه دوم شامل دگرگون سازی نحوه ی نگریستن به موقعیت است. عضو خانواده می باید از مبنای داوری فردی دیگر به مشکل نگاه کند، درباره آن بیندیشد و آنرا درک کند. نیازی نیست که قواعد یا نقش های تازه ای پدید آید، رفتارها به دلیل دید تغییر یافته ی عضو خانواده تغییر می کنند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]