تاریخ انتشار خبر: 11 آذر 1392 - ساعت 06:06:16
تربیت جنسی دراسلام

تربیت جنسی دراسلام

آیا کودکان همچون جوانان از غریزه جنسی برخوردارند؟ آیا میل جنسی کودکان با میل جنسی نوجوانان و جوانان یکسان است؟ از جمله پرسش هایی است که این کتاب با بهره گیری از مبانی و منابع دینی و تحقیقات و پژوهش های انجام شده در حوزه تعلیم و
تربیت و سایر علوم مرتبط پاسخ داده است.

مسایل جنسی از جمله دغدغه ها و واقعیت های زندگی انسان است که برخی امور مانند شرم و حیای غیر ضروری و شیوه های نادرست مهار این غریزه عده ای را به بیراه کشانده و با مشکلات فراوان  روبه رو کرده بنابراین کسب اطلاع و شناخت کافی از این دوران بسیاری از جوانان را موفق به سرمنزل مقصود می رساند.

کتاب تربیت جنسی در اسلام، حافظ ثابت با توجه به نیاز مردم و با نگاه به منابع دینی اصول و روش های لازم تربیت جنسی را برای مخاطبان خود باز گو می کند تا خواننده در مسیری غیر از توصیه صرف اخلاقی بتواند آگاهی مناسبی پیرامون تربیت جنسی کسب کند.

آیا کودکان همچون  جوانان از غریزه جنسی برخوردارند؟ آیا میل جنسی کودکان با میل جنسی نوجوانان و جوانان یکسان است؟ عوامل موثر در تربیت جنسی چیست؟ نقش والدین و مراکز آموزشی در این تربیت چگونه است؟ آیا در اسلام اصول و روش هایی برای تربیت جنسی ارایه شده است یانه؟ آیا ارضای میل جنسی اصل اولی و کنترل و تعدیل اصل ثانوی است؟ مکانیزم های پیش گیری از انحراف در رفتارهای جنسی چیست؟ آیا آموزش امور و مسایل جنسی به افراد صحیح است؟ از جمله پرسش هایی است که این کتاب با بهره گیری از مبانی و منابع دینی و تحقیقات و پژوهش های انجام شده در حوزه تعلیم و
تربیت و سایر علوم مرتبط پاسخ داده است.

این کتاب که والدین، مربیان، معلمان و افرادی که در آستانه ازدواج هستند از مخاطبان اصلی محسوب می شوند، علاوه بر کلیات و مبادی، در سه فصل مراحل رشد جنسی در انسان، عوامل موثر بر رفتار جنسی کودک، نوجوان و جوان، اصول و روش های تربیت جنسی مباحث چیده شده است.

نویسنده در این کتاب قبل از ورود در مطالب فصل ها یک دورنمایی از فصل را به مخاطب نشان می دهد و در پایان هم نتیجه هر فصل را ذکر می کند البته بیان نظریات اندیشمندان، معرفی چندین اثر مرتبط فارسی و عربی، بیان نظر اسلام و دیگر مکاتب،ارایه راهکارهای عملی، مفهوم شناسی و توضیح برخی واژه ها از دیگر ویژگی کتاب تربیت جنسی در اسلام است.

نویسنده با انتقاد از این که کتاب های موجود در این زمینه یا به صورت توصیه ای تدوین شده و کتاب هایی هم که دارای اصول و مبانی تربیت است از اسلام بهره ای اندکی برده است می نویسد: نیاز به تحقیقی جامع در زمینه تربیت جنسی که ابعاد علمی و دینی توأمان توجه کند و اصول و راهکارهای لازم را ارایه دهد، مسلم است.

پیشنه مباحث تربیت جنسی، مفهوم شناسی غریزه جنسی، بلوغ جنسی در اسلام، تاثیرپذیری کودکان در مسایل جنسی، نقش الگویی اعضای خانواده، راه های ارضای میل جنسی، فلسفه منع برخی از انحراف های جنسی مانند زنا، خودارضایی، راه های پیشگیری، ضرورت طرح و آموزش مسایل جنسی، شیوه آموزش، جلوگیری از دلسردی و دل زدگی از عمل جنسی، توجه به ارزش ها، شیوه های تعدیل میل جنسی، رابطه حیا و کنترل غریزه، اصلاح رفتار و کنترل معاشرت برخی از موضوعات مطرح در این کتاب است که نویسنده با رعایت ادب و پرهیز از شرم افراطی مباحث را مطرح ساخته است.

نویسنده در فصل سوم ارضای میل جنسی، پیش گیری، کنترل، اصلاح رفتار را از چهار اصل اساسی تربیت جنسی برمی شمارد و بر تقویت ایمان و توسل به اهل بیت تاکید دارد.

این کتاب در 319 صفحه از سوی انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به چاب رسیده است.

معرفی شده توسط آقای عبدالغفار
 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]