تاریخ انتشار خبر: 29 فروردين 1393 - ساعت 00:35:47
انتشار ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن در آینده نزدیک

انتشار ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن در آینده نزدیک

ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن در آینده نزدیک از سوی ﻣؤﺳﺴﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ وارد بازار نشر خواهد شد.اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺳـﺎﻟ‌ﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اوﺣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎوي اﺣﺎدﻳﺚ و رواﻳﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀـﺎﺋﻞ و ﻛﺮاﻣﺎت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا (ﺳـﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ) از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن در آینده نزدیک از سوی ﻣؤﺳﺴﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ وارد بازار نشر خواهد شد.

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺳـﺎﻟ‌ﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اوﺣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎوي اﺣﺎدﻳﺚ و رواﻳﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀـﺎﺋﻞ و ﻛﺮاﻣﺎت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا (ﺳـﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ) از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و قابل ذکر است که در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎه اﺛﺮ از راوﻳﺎن وﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

«دﻳﻨﻮري ﻋﺎﻟﻢ ﺳـﻨﻲ در 1165 ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ در ﻛﺘﺎب اﻻﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و اﻋﻤﺎل ﻗﻨﻔﺬ ﻣﻔﺼﻞ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﺣﺪود 20 ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻳﻦ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻣﺤﻜﻢ در ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﻮﺑﻜﺮ در وﻗﺖ ﺟﺎن دادن ﮔﻔﺖ اي ﻛﺎش 3 ﻛﺎر ﻧﻤﻴﻜﺮدم 1: ﻛﺎش دﺳــﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮا را ﻧﻤﻴﺪادم . . . اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺶ از 30 ﻧﻔﺮﻣﻮرخ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳـﻨﻲ آورده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن آﻣﺪه در ﺛﺎﻧﻲ ﻗﺮآن در آﻳﻪ 27 ﺳﻮره ﻧﻮر ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ؛ اي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ.

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا(س) وﻗﺘﻲ اﻧﺤﺮاف ﻣﺮدم را از راه اﻣﺎم ﻋﻠﻲ(ع) دﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﻳﺴﺘﺎد ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻓﺨﺮ رازي ﻣﻔﺴﺮﺳــﻨﻲ در ﺟﻠﺪ 10 ص 540 ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴــﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺣﻜﻮﻣﺖ 10 ﺳــﺎﻟﻪ اش 94 ﺣﻜﻢ واﺟﺐ و ﺣﻼل ﺧﺪا را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮد و ﺣﻀﺮت ﺟﻠﻮي ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺗﺎ ﭘﺎي ﺟﺎن اﻳﺴﺘﺎد. 

ﻃﺒﺮي و ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ دو ﻣﻮرخ ﺳﻨﻲ در 1151 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﺟﻠﺪ 2 ص 126 و ﺟﻠﺪ 3 ص 202 ﻣﺎﺟﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا(س) را آوردﻫﺎﻧﺪ ﻋﺠﻴﺐ آﻧﻜﻪ در ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴـﻴﺮي اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ 100 آﻳﻪ در ﺷﺎن آن ﺑﺎﻧﻮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن 100 آﻳﻪ در ﻛﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺟﻨﺎن آﻣﺪه و ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻧﻤﻲ را ﻣﺠﺮوح ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﺎره او ﺑﻴﺶ از 100 آﻳﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 6 اﻟﻲ 025 - 37840844 ﺗﻤﺎس و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ذﻳﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

 

 

 www.manvaketab.ir : ﺳﺎﻳﺖ وب

 

 

وب ﺳﺎﻳﺖ:kazemipub.ir 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]