تاریخ انتشار خبر: 15 مهر 1393 - ساعت 14:12:34
معرفی و بررسی کتاب شهرهای مصرفی

معرفی و بررسی کتاب شهرهای مصرفی

درکتاب حاضر نویسندگان، به دنبال ارائه تحلیل انتقادی از تاثیر مصرف بر زندگی شهری دهه آغازین قرن بیست ویکم هستند. از برخی جنبه ها شهر مصرفی، محصول اسطوره ای است از جامعه کنونی که مارا به مصرف وا می دارد.

شهرهای مصرفی

نویسندگان: استیون مایلز و مالکوم مایلز

ترجمه: مرتضی قلیچ و محمدحسن خطیبی

انتشارات: تیسا

 

امروزه تمامی شهرها در تکاپوی ایجاد امکانات برای مصرف هستند.به عبارت دیگر، شهرها به واسطه امکاناتی که برای مصرف فراهم می کنند ،تعریف می شوند.کتاب شهرهای مصرفی با نگرشی انتقادی به رویه مصرفی شدن شهرها نگاشته شده است. نویسندگان کتاب معتقدند بین “شهر مدرن” و “مصرف انبوه “تقارنی تاریخی وجود دارد. جان کلام کتاب حاضر این است که برنامه ریزان شهری، معماران و صاحبان قدرت از جملة نیروهای اصلی وپیش برنده ی این “انقلاب مصرفی”به شمار می روند. مصرف انبوه، از یک سو باعث تغییر بافت شهری (ازجمله رشد قارچ گونة مراکز خرید، فروشگاه ها، مراکز فراغتی و غیره ) شده ، از سوی دیگر، شهر نیز با طراحی فضاهای مصرفی خاص خود به شیوه های گوناگون ساکنان و بازدیدکنندگان را به مصرف مفرط ترغیب می کند. در دوران کنونی که گفتمان بازار آزاد در آن غالب است، اماکن و فضاهای شهری همچون کالاهایی زیبا و فریبنده در ویترین عرضه می شوند و ساکنان شهر نیز شهر را از همین دریچه می نگرند. اگر بخواهیم از عبارت گئورگ زیمل استفاده کنیم ، می توانیم بگوییم که مصرف، « حیات ذهنی »وچارچوب فکری انسان معاصر را برمی سازد. انسان ها دیگر فقط شهروند در شهر نیستند ؛ بلکه مصرف کنندگان در شهر یا مصرف کنندة شهری به حساب می آیند. در نگاه نویسندگان کتاب حاضر، مصرف ، محصول فرعی انباشت ثروت در شهر نیست و فراتر از مقوله ای صرفاً اقتصادی است.آنان برای مصرف، ماهیتی فرهنگی قائلند که در شکل دهی تاریخی زندگی معاصر شهری نقشی کاملاً کانونی دارد. شهر مصرفی، میراثی برآمده از قرن هجدهم است و هرچه به سمت تاریخ معاصر پیش می رویم، شهرهای مبتنی بر مصرف وبطور مشخص  « مصرف فرهنگی » نمود بیشتری می یابند که از آنها با عنوان شهرهای پسا صنعتی . « شهرهای پسا مدرن » یاد می کنند

 

پژوهشگران در تمامی فصول این کتاب، نگاه نقادانه خود را برجسته؛ و در هر فصل به موازات مباحث نظری، نمونه ای از شهری اروپایی را بررسی کرده اند. ایشان معتقدند شهر مصرفی فقط و فقط به یک منظور برساخته می شود: تحقق امیال یک گروه اجتماعی قدرتمند به بهای قربانی شدن گروه های اجتماعی بدون قدرت. نویسندگان علاوه بر نقد مصرف زدگی مفرط شهرها، در فصل های پایانی ، « مصرف سبز » . یا « مصرف بدیل » را مطرح کرده اند. مصرف سبز بدیل آن نوع کالاها و خدماتی است که از نظر زیست محیطی مخرب نیستند یا اثر تخریبی کمتری دارند. ازجمله راهبردهای دیگری که منجر به تغییر الگو یا سبک زندگی جدید می شود، استفادة حداکثری از وسایل حمل ونقل عمومی شهری به جای وسایل حمل ونقل شخصی است. به زعم نویسندگان، درپیش گرفتن چنین راهبردی به زیان خودروسازان و صنایع نفتی خواهد بود . تردد با وسایل حمل ونقل عمومی، استفاده حداقلی از کالاهای آرایشی و به طورکلی بازنگری جدی در خواسته ها و نیازهای واقعی و مقاومت در برابر نیازها و خواسته های کاذب میتواند زمینه ساز فرهنگ مصرف بدیل باشد.

 

شهرنشینی معاصر درایران نیز به طور فزاینده ای به سوی مصرفی شدن رهسپار است. باوجود این، بیشتر مطالعاتی که به بررسی شهر وکلانشهرها می پردازند، تغییرات جمعیت، بیکاری، ناامنی، حاشینه نشینی، انباشت ثروت و مسائل اجتماعی را در بر میگرند. و از منظر فرهنگی کمتر به شهر نگاه می شود. این کتاب برای تحلیل شهر با رویکرد فرهنگی موثر می باشد.

 

نویسندگان از ابتدای بحث سوالات بنیادی را مطرح می کنند و متعقدند درواقع همه شهرها به نوعی از”شهرهای مصرفی” بشمار می روند. اما باید دید آیا در زندگی شهری چیزی فراتر از فرصت مصرف هم وجود دارد؟آیا شهرها به بواسطه تدارک امکاناتی که برای مصرف دارند، تعریف می شوند؟ آیا مصرف، آینده­ ای امیدبخش را به شهرها و شهروندان شهرهای ماپیشکش میکند یا به سادگی در صدد چیاول گذشته آنهاست؟

 

درکتاب حاضر نویسندگان، به دنبال ارائه تحلیل انتقادی از تاثیر مصرف بر زندگی شهری دهه آغازین قرن بیست ویکم هستند. از برخی جنبه ها شهر مصرفی، محصول اسطوره ای است از جامعه کنونی که مارا به مصرف وا می دارد؛ در واقع می توان چنین استدلال کرد که شهر مصرفی چیزی جز محصول تخلیل موهوم برنامه ریزان شهری، معماران وآرمان گراهای شهری نیست.در واقع مصرف برای برنامه ریزان وتوسعه گران،دستاوردهای بسیاری بهمراه دارد ولی چه چیزی عاید مصرف کنندگان می شود؟

 

به اعتقاد نویسندگان گرچه مصرف فواید وپیامدهای مثبتی نیزدارد ولی اثرات منفی نیزدارد. نگارندگان در صدد مقابله با بت سازی مصرف هستند. و این مسئله که مصرف، همواره پیامدهای مثبتی دارد، فرض ساده انگارانه ای است. و مصرف به طور اجتناب ناپذیری به نفع گروهی ازمصرف کنندگان،اما به قمیت قربانی کردن افراد زیادی تمام میشود(ص۲۱).

 

نویسندگان مطرح میکنند که مصرف فزاینده در زندگی شهری نه تنها نحوه ارتباط ما انسانها با محیط های شهری را تغییر میدهد، شیوه نگریستن به خودمان را نیز دگرگون میکند، مصرف در نگهداشت وتداوم زندگی شهری نقش کانونی ایفا میکند، اما درآخر همان اندازه که تامین کننده است تقسیم کننده نیز می باشد.

 

ساختارکتاب:

 

در فصل اول با “عنوان تامین یا تفکیک “به دنبال بیان این مطلب هستند که کارکردمصرف در جامعه تامین نیازهاست یا تکفیک کننده مردم و گروه های اجتماعی،و براین باور هستند که مصرف را بایستی از منظرخاص خود تحلیل کرد،بدون اینکه پیوسته به دنبال تبیین”کارکردهایی” باشیم که تصور می شودبرای نظام تولید سرمایه داری ایفا میکند.

 

فصل دوم به طور تاریخی و به طور خلاصه به برخی از پیشرفت های تاریخی زمینه ساز شکل گیری میراث بلندمدت اشاره دارد. دراین فصل، بعد از مباحث اصلی در زمان ظهور”انقلاب مصرف کننده”وپیدایش مصرف توده ای، به تاثیر مراکز خرید بر بافت شهری، و با جزئیات بیشتر، به تاثیر سوپرمارکت ها پرداخته است. فصل دوم به این داعیه می رسدکه تجاری شدن شهر از طریق مراکز خرید اساساً معنای حس مکان شهری را از بین می برد.

 

فصل سوم: به شهر به مثابه محل مصرفی فرهنگی می نگرد،یعنی شکل گیری ادراک بیرونی از شهر به عنوان مقصد فرهنگی و ارتباط بین بازنمایی فرهنگی و اقتصاد نمادین شهر، به بحث گذاشته می شود.در این فصل درباره تاثیر احتمالی بازاریابی فرهنگی بر شیوه های زندگی ساکنان شهر پرسش می شود.بدین منظور ،نمونه شهرنیورک که از دهه ۱۹۷۰به بعد با محل های فرهنگی وقطب نهادهای بین المللی شهرت یافته است، مورد واکاوی قرار میگرد.

 

فصل چهارم:به بررسی مصرف مکان شهری در گردشگری می پردازد،هم پوشانی هایی بین بازاریابی فرهنگی و گردشگری وجود دارد.بدین منظور شهر بارسلونا به عنوان نمونه بارزی از برنامه ریزی گردشگری فرهنگی امروزی مورد برریسی قرار گرفته است.

 

فصل پنجم:پیدایش بخشی از اشکال معماری شهری را که در واکنش به رشد مصرف ظهور یافته اند،واکاوی می کند،این موضوع با بحث درباره بازارهای سرپوشیده پاریس در قرن نوزدهم،به عنوا اولین گونه معماری طراحی برای مصرف،بسترمنده شده است.

 

فصل ششم:به این موضوع اختصاص دارد که سیاست مداران برپایه چه ابزارهای جذابی می توانند نشاطی دوباره به شهرببخشند و در واقع شهرنشاط آوری خلق کنند.از یک سو می توان مدعی شد که قمار وشرط بندی شکلی از مصرف است که حیات جدیدی به مکان های شهری که برای بقا تلاش میکنند؛می بخشد،از سوی دیگر،می توان گفت این حیات بخشی به شهر موجب سازگاری شهر با شرط بندی وایجادشهر بدون اجتماع می شود.دراین فصل به خلق “فضای  غیرواقعی” ناشی از شرط بندی توجه می شود که مرزهای بین خطر واقعیت را می زداید.

 

فصل هفتم:درصدد نقد برداشت های ما از چیزی است که شهر مصرفی را بر می سازد.بحث اصلی این است که مصرف تاثیر عمیقی برشیوه زندگی،یعنی همان شیوه زندگی شهری ما،گذاشته است.این فصل به تاثیر چشم اندازه های شهری می پردازد.

 

فصل هشتم،از علایق متدوال در حوزه مصرف شهری کمی جدا شده است و به جنبه های ظهور مصرف سبز، به عنوان طرح های سبزیجات ارگانیگ پرداخته است.آگاهی از مصرف زیست محیطی هنوز بخش کوچکی ازبازار عمومی در تولید محصولات به شمار می رود، اما مبلغان به حمایت فراگیر از انگیزه های”سبز”برخاسته اند. درعین حال عضویت در سازمان های حامی محیط زیست نیز به سرعت در حال رشد است. درفصل هشتم این پرسش مطرح می شود که مصرف کنندگان تا چه حد می توانند در مصرفشان محیط زیست را در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان تاچه حد میتوانند بامصرف سبز گامی به سوی سبک زندگی بدیل بردارند.

 

در فصل پایانی، با توجه به موضوعات یادشده  به این موضوع می پردازد که شهر عملا به واسطه مصرف:”تهی”شده است ؛درواقع، اعتقاد کورکورانه تولید کنندگان در مصرف نیز ظاهر شده است؛ عقیده ای مبنی بر اینکه مصرف اساساً از نظر اجتماعی متمایز کننده است و حس تمایز اجتماعی در شهر مصرفی در زندگی های مردم بی واسطه تر از هر جای دیگر است.

 

این کتاب دغدغه این واقعیت را دارد که در برابر هر برنده بازنده ای وجود دارد. به رغم حدی از عاملیت که مصرف گرایی به مصرف کنندگان می بخشد، مصرف کنندگان هرکدام در حد و اندازه خودشان قربانیان جامعه مصرفی اند. و از طرفی براین امر نیز تاکید میکند نباید به اشتباه فرض شودکه این فرایندها اساساً جدید هستند وبه تازگی به وجود آمده اند. مثلا بیشتر تحلیل های دگرگونی اجتماعی میل به بزرگ نمایی دارند؛ تا جایی که می گویند زمان کنونی با گذشته گسست اساسی دارد. بلکه حرکت به سوی جامعه مصرف کننده فرایند تاریخی بلندمدتی است.

 

به نقل از پایگاه اینترنتی علمی تخصصی علوم اجتماعی اسلامی ایرانی 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]