تاریخ انتشار خبر: 28 آبان 1393 - ساعت 11:47:44
ارتباط با خانواده همسر

ارتباط با خانواده همسر

مباحث مفید و کاربردی در کتاب مورد توجه قرار گرفته و کتاب سعی دارد با زوج‌هایی که با مشکل ارتباط با خانواده همسر مواجه هستند، ارتباط برقرار کند. ضمن این که در ارائه مباحث سعی شده از منابع قرآنی و روایی نیز استفاده شده، لذا کتاب حاضر برای زوج‌های جوان می‌تواند راهنمای خوبی در روابط خانوادگی باشد.

ارتباط با خانواده همسر

محسن ایمانی

ناشر: حدیث راه عشق

یکی از مسائلی که در ازدواج و زندگی مشترک باید مورد توجه قرار گیرد، مسأله ارتباط با خانواده همسر است. هر چه این رابطه محکم تر باشد، رابطه زوج‌ها بهبود بیشتری خواهد داشت. سازمان ملی جوانان کتاب هایی را با عنوان خانواده موفق به چاپ رسانه که یکی از این کتابي‌ها «ارتباط با خانواده همسر» نام دارد. کتاب توسط محسن ایمانی در 148 صفحه نوشته شده است.

کتاب دارای چهار فصل می‌باشد. فصل اول به مباحثی در زمینه ارتباط می‌پردازد و به اهمیت و عناصر یک ارتباط اشاره می‌کند. نویسنده همچنین در این فصل به ابعاد ارتباط، انواع آن، ضرورت برقراری ارتباط و عوامل مؤثر در این پدیده اجتماعی می‌پردازد.

 در فصل دوم کتاب (آثار ارتباط با خانواده همسر) مسأله روابط صمیمانه با همسر، ضرورت و تأثیرات ارتباط با خانواده همسر مطرح شده می‌شود. علاوه بر این تأثیر ارتباط همسران بر ارتباط آنها با خانواده همسر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل سوم کتاب به علت های قطع ارتباط با خانواده و بستگان همسر پرداخته می‌شود. همچنین مداخله‌ها و برخی از علت‌های آن در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل پایانی به مسأله پیامدهای قطع ارتباط با خانواده و بستگان همسر می‌پردازد و چند پیامد خانوادگی و اجتماعی در این فصل بیان می‌شود. در پایان نیز  نگارنده در دو صفحه به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازد.

مباحث مفید و کاربردی در کتاب مورد توجه قرار گرفته و کتاب سعی دارد با زوج‌هایی که با مشکل ارتباط با خانواده همسر مواجه هستند، ارتباط برقرار کند. ضمن این که در ارائه مباحث سعی شده از منابع قرآنی و روایی نیز استفاده شده، لذا کتاب حاضر برای زوج‌های جوان می‌تواند راهنمای خوبی در روابط خانوادگی باشد.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]