تاریخ انتشار خبر: 13 آبان 1394 - ساعت 07:38:34
جشن باغ صدری

جشن باغ صدری

طراوت «زندگی»، و سیاهی «ظلم» در «جشن باغ صدری» جریان دارد. حس نفرت از حکومت ظلم و همراهی با مردم ظلم ستیز و حقیقت طلب، حس غالب داستان هاست.

 «جشن باغ صدری»

 عذرا موسوی

شهرستان ادب

طراوت «زندگی»، و سیاهی «ظلم» در «جشن باغ صدری» جریان دارد. حس نفرت از حکومت ظلم و همراهی با مردم ظلم ستیز و حقیقت طلب، حس غالب داستان هاست. تصاویر دهه50 و قبل از آن نیز با همان رنگ و بو و قدمت به خوبی توصیف می شود و حسی اصیل و صمیمی به مخاطب می دهد.

جشن های 2500 ساله، به توپ بستن حرم امام رضا (ع) در قضیه کشف حجاب، سخنرانی آقای بهلول در مشهد،  توده ای ها و انحراف آنان، برخی از بینامتنیت های کتاب است.

زنان در داستان ها محوریت دارند. داستان ها با پیرنگ های مناسب، سبک رئال، و فضاسازی و توصیفات صحنه در حد خوب و بسیار خوب نوشته شده و نشان دهنده اوضاع ایران در بریده ای از تاریخ مربوط به انقلاب است؛ فعال بودن زنان در فعالیت های انقلابی، ترسیم شجاعت و شخصیت انقلابی آنان، ذکر نجابت، مظلومیت، وفاداری و تعهد آنان به زندگی و اعتقاداتشان، و ظلم و ستمی که در این مسیر به آنان شده، گزینه مشترک اغلب داستان هاست.

یادداشت از سفانه الهی

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]