تاریخ انتشار خبر: 18 آبان 1395 - ساعت 14:36:12
جوان و بحران هویت

جوان و بحران هویت

محور بحث هویت نیز جوانان اند و مطالب با تأکید بر ویژگی ها و نیازها و گرایش های نسل جوان تنظیم شده است.

جوان و بحران هویت

محمدرضا شرفی 

انتشارات سروش

بخش قابل توجّهی از افسردگی ها، احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها، نتیجة منطقی بی هویتی است.

هویت، تعیین کنندة جایگاه و منزلت و مرتبت انسان است و پیوندها و رشته ها و ارتباطات او و جهان خارج را در بر می گیرد. هویت، نقش ها و وظائف و مسؤلیت های هر کسی را در قبال خود و دیگران معین می کند و توقّعات و نسبت خود با گذشته و حال و آینده را مشخص می سازد.

بنابراین هویت جلوه های متعدد دارد: هویت فردی (شخصی)، هویت خانوادگی، هویت ملی، هویت دینی، هویت اجتماعی، هویت فرهنگی و هویت مدنی، هر یک از این مقولات فصلی از کتاب دکتر شرفی است. محور بحث هویت نیز جوانان اند و مطالب با تأکید بر ویژگی ها و نیازها و گرایش های نسل جوان تنظیم شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]