تاریخ انتشار خبر: 27 آذر 1395 - ساعت 09:57:54
پرتوی از زندگانی امام صادق (ع)

پرتوی از زندگانی امام صادق (ع)

مؤلف كتاب پرتويي از زندگي امام صادق با بررسی دو بُعد فرهنگی و سیاسی در دوره های حکومت اموی و عباسی، سعی در آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان با زندگی و سیرۀ آن امام داشته است.

پرتوی از زندگانی امام صادق (ع)

نورالله علیدوست

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

سیره اخلاقی عملی و اجتماعی حضرات معصومین و نگاه محققانه و دقيق به آن الگوی مناسب و قابل توجه‌ي است تا با توجه به آن زیر بنای رفتارها و مناسبات انساني اجتماعي بشر شكل بگيرد.

فلسفه امامت و انتخاب آن حضرات براي پيشوايي امت هم روي اين اصل صورت گرفته هر معصوم در زمان خود بهترين الگو را در غالب سخنان و رفتارهاي فردي و اجتماعي ارائه داده است و بر فرد لازم بلكه واجب است تا به آن نظر انداخته و خود را تطبيق دهد.

در بين امام معصوم پيشواي پنجم شيعيان به لحاظ موقعيت زماني داراي ويژگي‌هاي خاصيست؛ دميدن روح به شيعه و مكتب تشيع و به نوعي حيات علمي و عملي دادن به آن كه توسط ايشان صورت گرفت قابل برسي است شايد بتوان گفت سيره ايشان ازدو جهت قابل برسی و قابل  تأمل است: بعدی سیاسی و بعدی فرهنگی.

مؤلف كتاب پرتويي از زندگي امام صادق  با بررسی این دو بُعد در دوره های حکومت اموی و عباسی، سعی در آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان با زندگی و سیرۀ آن امام داشته است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]