تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1396 - ساعت 16:14:42
تاروپود(کارگاه شعر و شاعری)

تاروپود(کارگاه شعر و شاعری)

هدف اصلی کتاب، آن است با بیانی ساده و صمیمی به واکاوی مؤلفه های سازنده شعر، که چون تار و پود در هم تنیده‌اند، بپردازد و با اسلوب تعلیمی و کارگاهی و البته به پشتوانه مثال های ملموس، اصطلاحات رایج در عالم شعر را شفا ف سازد.

هدف اصلی کتاب، آن است با بیانی ساده و صمیمی به واکاوی مؤلفه های سازنده شعر، که چون تار و پود در هم تنیده‌اند، بپردازد و با اسلوب تعلیمی و کارگاهی و البته به پشتوانه مثال های ملموس، اصطلاحات رایج در عالم شعر را شفا ف سازد.

مؤلف، برای رسیدن به این هدف تلاش کرده است صورتبندی مطالب، ساده و به خاطرسپردنی باشد و فقط بنا به ضرورت، تقسیم بندی جدیدی ارائه شود و همچنین در پایانِ بیشتر درس‌ها، به ارائه «بررسی و تحلیل » و «تمرین» پرداخته است که بعُد کارگاهی این مجموعه را پرُرنگ‌تر ساخته است.

نویسنده در این کتاب برای فراگیری آسانتر مسائل، از شعر معاصر که زبان مردم این روزگاراست، مثال‌های بیشتری آورده؛ البته همواره نیم نگاهی هم به شعر غنی گذشته افکنده و در شعر معاصر نیز، بیشتر به قالب‌های سنتی مانندغزل، مثنوی و... پرداخته است؛ زیرا آشنایی عمیق و دقیق با چند و چونِ قالب‌های نوین مانندنیمایی و سپید به نگارش مجموعه‌ای مستقل نیاز دارد.

مسائلی مانند «عاطفه » و «اندیشه » را که در دیگر کتاب‌های تعلیمی به اختصار آمده، قدری گسترش داده است و مطالبی از قبیل «لغزشها و آسیب‌های زبانی، موسیقیایی و صور خیال» را که دیگر کتابها ضروری نگاشته‌اند، به این مجموعه افزوده است.

مباحثی همچون: «آشنای یزدایی»، «کشف شاعرانه»، «عینیت و ذهنیت»، «نماد» ،«اسطوره»، «روایت»،«سوژه یابی» و «تنوع و تأثیر لحن‌ها » در فصلی مستقل، باعنوان «مباحث تکمیلی شعر»، طرح شده است. به باور نگارنده، اینگونه مسائل، برای افق گشایی فکری شاعران سودمند است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]